Studentbegeleider

Silvia is studentbegeleider bij een faculteit van een technische universiteit. In haar dagelijkse gesprekken zou ze graag meer gebruik maken van studiedata op een verantwoorde manier. Studiedata zijn al dan niet geaggregeerde gegevens van onderwijsinstellingen over studenten die relevant voor haar kunnen, zoals gegevens over leergedrag en achtergrondkenmerken van de student en informatie over de studeerbaarheid van vakken binnen de opleiding.

Sinds ze zich erin heeft verdiept ziet ze mogelijkheden om studiedata beter te gebruiken voor de begeleiding van haar studenten. Ze ziet als kansen dat ze zo de kwaliteit van haar adviesgesprekken kan verbeteren, dat gesprekken die ze met studenten voert effectiever zijn, en dat zijzelf en haar collega’s hun werk en interventies efficiënter kunnen laten organiseren. Wel realiseert zij zich dat er ook ethische kanten zitten aan het gebruik van studiedata en dat ongewenste effecten van het gebruik daarvan vermeden moeten worden.

Lees meer over wat studiedata zijn

 

rol studentbegeleider studiedata

Het vraagstuk

Op dit moment heeft ze het idee dat zij en haar collega’s nog te weinig doen met studiedata.

Bij veel adviezen valt ze terug op haar intuïtie en ervaring. Want vaak blijkt de data die beschikbaar is over de studievoortgang van de student beperkt. De data die wel voorhanden is, is niet actueel. Of de data is voor haar en de student lastig te vergelijken met algemene trends. Ze heeft het idee dat die trends ook veel zeggen over mogelijke verbeterpunten voor de opleidingen waarvoor ze werkt. De meningen die ze dan hoort van studenten en persoonlijke ervaringen van collega’s zijn natuurlijk waardevol, maar kan ze daar haar advies op baseren? Is het wel verantwoord naar haar studenten en past dat wel bij de normen en waarden die zijzelf wil hanteren in haar werk? Of is het juist beter geen studiedata te gebruiken in haar adviesgesprekken omdat elke student uniek is? Een ingewikkeld vraagstuk. Te vaak tast ze in het duister, wat lastig is bij haar besprekingen met studenten, maar ook bij gesprekken met opleidingsdirecteuren en beleidsmedewerkers, of studentbegeleiders van overige faculteiten. Dit zou toch anders moeten kunnen?

Lees meer over de soorten data analytics die er zijn

De droom

Het is haar ideaal om voor een adviesgesprek een eenvoudig en helder overzicht te hebben waarin zij kan zien hoe de student zich heeft ontwikkeld, hoe de student er nu voor staat en hoe zich dat verhoudt tot andere studenten, en wat ze op basis van die inzichten het beste kan adviseren voor de komende tijd. 

Het zou geweldig zijn als zij op de grote vraagstukken – zoals struikelvakken, studiekeuzes en planning – betrouwbare informatie heeft die zij makkelijk kan raadplegen voor of tijdens het gesprek. Actueel, accuraat en toegesneden op de student aan wie ze op dat moment een advies wil geven. Waar nodig kan ze inzoomen op de opleiding van de student of een specifiek vak, of juist uitzoomen naar de rest van de studenten of het beeld van de totale opleiding in de afgelopen jaren.

Natuurlijk zal ze daar de persoonlijke en unieke situatie van de student in meewegen. Ideeën of vooroordelen kan ze dan eenvoudig toetsen om een gericht advies te kunnen geven. Ze vertrouwt erop dat haar universiteit de privacy van studenten waarborgt en bij het gebruik van studiedata hun succes en welzijn vooropstelt. Daar zal zij zich ook persoonlijk voor inspannen.

Lees meer over het data science wiel

De randvoorwaarden

Maar hoe moet ze daar komen? Zij gaat ervan uit dat de universiteit waar zij werkt, na een zorgvuldig traject en mede dankzij haar eigen inspanningen, erin zal slagen om de juiste randvoorwaarden te realiseren voor haar wensen. 

Haar zorg is wel hoe zij binnen haar faculteit kan voorkomen dat het werken met studiedata onvoldoende rekening houdt met de belangen van studenten en de ‘human touch’ in de begeleiding. Ook hoopt ze dat het niet blijft steken bij een paar enthousiaste collega’s en opleidingsdirecteuren, maar in de volle breedte binnen haar faculteit zal worden gebruikt.

Zij ziet dat er een aantal zaken cruciaal zijn om daar te komen:

  • Een heldere kijk op het belang van studiedata voor studiebegeleiding met duidelijke ethische uitgangspunten die recht doen aan studenten en waarmee ze zeker weet dat ze werkt binnen de kaders van de privacywetgeving.
  • Een cultuur waarin zij en haar collega’s studiedata willen en kunnen gebruiken ten gunste van studenten.
  • Ook verwacht ze goede ondersteuning bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van studiedata.
  • Ze gaat ervan uit dat er heldere afspraken worden gemaakt over wie er toegang heeft tot deze inzichten en wat daarin ieders verantwoordelijkheden zijn.
  • Daarnaast neemt ze aan dat de informatie voor haar en haar studenten goed en gebruiksvriendelijk wordt ontsloten via automatische rapporten, dashboards of apps.

Als in deze randvoorwaarden een goede balans is, zou het gebruik van studiedata voor haar en haar collega’s echt ideaal kunnen worden.

Lees meer over het volwassenheidsmodel

Interessant voor jou