Artikelen

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk ‘Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata’.

Verantwoord gebruik studiedata

In december 2020 is gestart met het uitvoerende proces om te komen tot een gedegen en gedragen referentiekader met oog voor de belangen, de ambities, evenals de zorgen en het welzijn van alle betrokken partijen, dat bijdraagt aan de versnelling van het verantwoord gebruik van studiedata ten gunste van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs. Het referentiekader legt hiermee de kaders neer voor het verantwoord gebruik van studiedata, waarbinnen instellingen eigen keuzes kunnen maken en nadere invulling kunnen geven.

Borging

Het is de bedoeling dat dit referentiekader zoveel mogelijk aansluit bij de heersende wensen, ideeën en ook de zorgen van alle betrokken partijen om voort te bouwen op bestaande kennis en ervaring. Om dit te borgen is een expertgroep opgezet, bestaande uit inhoudelijk specialisten die specifiek meedenken over de inhoud en vorm van het referentiekader en die actief worden betrokken bij het schrijfproces. Naast de expertgroep is een brede klankbordgroep samengesteld, met vertegenwoordigers van gebruikers en betrokkenen. Deze klankbordgroep wordt geïnformeerd over de inhoud van het stuk en wordt gevraagd om mee te denken over de hoofdlijnen van het referentiekader, bijvoorbeeld over de ethische vraagstukken en uitgangspunten die daarbij relevant zijn.

Referentiekader verantwoord gebruik studiedata met aandacht voor privacy en ethiek

Stand van zaken

De koepels Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen hebben laten weten het ‘Referentiekader privacy en ethiek’ te omarmen. Er wordt gewerkt aan een publieke versie die in maart 2022, samen met een dilemmaspel, officieel wordt gelanceerd.