Onderzoeker

Simon is onderzoeker bij de vakgroep Onderwijskunde van een universiteit. Al een tijd wil hij in zijn onderzoek meer doen met studiedata op een verantwoorde manier. Studiedata zijn al dan niet geaggregeerde data van onderwijsinstellingen over studenten die relevant voor hem kunnen zijn als onderzoeker, zoals gegevens over de vooropleiding van studenten, hun instroom, studieresultaten, doorstroom en uitstroom.

Hij verwacht dat hij zo de kwaliteit van zijn onderzoek kan verbeteren, dat hij meer impact kan hebben met zijn publicaties, en dat hij met zijn collega’s binnen de vakgroep efficiënter zou kunnen werken. Indirect, via de publicaties, kan hij ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in zijn eigen instelling. Hij kent natuurlijk de discussie over de ethische kant van het gebruik van studiedata en hij is zich zeer bewust van de privacyaspecten van het gebruik van dit soort data. Als geen ander weet hij dat het zijn taak is om resultaten van onderzoek op zodanige manier te publiceren dat het nooit herleidbaar is tot privépersonen.

Lees meer over wat studiedata zijn

rol onderzoeker studiedata

Het vraagstuk

Op dit moment heeft hij het idee dat hij en zijn collega’s nog te weinig onderzoek doen op basis van studiedata. 

Bij het onderzoeken van onderwijsontwikkelingen valt hij vaak terug op kwalitatief onderzoek of enquêtes waarbij studenten zelf aangeven wat hun achtergrond of studiesucces is. Vaak blijkt er geen betrouwbare, meerjarige administratieve data beschikbaar of moet hij veel moeite doen om deze te mogen onderzoeken. Ook blijken de verschillende databronnen die er wel zijn beperkt of moeilijk met elkaar te combineren.

De waardering die hij krijgt voor wat hij met de onderzoeksinstrumentarium die hij heeft kan bereiken is waardevol, maar kunnen de beleidsmedewerkers of bestuurders met wie hij samenwerkt hun verbeteringen in het onderwijs daar wel op baseren? Een ingewikkeld vraagstuk. Te vaak tast hij in het duister, wat lastig is in zijn onderzoek en vakgroep, maar ook in gesprekken met andere onderzoekers of bestuurders. Dit zou toch anders moeten kunnen?

Lees meer over de soorten data analytics die er zijn

De droom

Voor verbetering en verdieping van zijn onderzoek is het zijn ideaal om meerjarige, kwalitatief hoogstaande data te kunnen onderzoeken van betrouwbare bronnen met duidelijke definities en beschrijvingen. Dit onderzoek wil hij niet alleen uit kunnen voeren binnen zijn eigen onderwijsinstelling, maar ook op nationaal niveau.

Het zou geweldig zijn als hij op de grote, nationale onderwijsvraagstukken onderzoek kan doen – zoals de ontwikkeling van instroom, doorstroom, en uitstroom over de jaren heen, de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een migratieachtergrond of een functiebeperking, effectiviteit en impact van beleidsmaatregelen zoals het BSA of selectie aan de poort, impact van economische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de kansen op de arbeidsmarkt. Maar ook op specifieke onderwerpen voor onderwijsinstellingen – zoals de impact van interventies in het onderwijs of studentbegeleiding op het succes en welbevinden van studenten en de kwaliteit van onderwijs.

Hij heeft behoefte aan onderzoeksdata die actueel, accuraat en toegesneden is op de onderzoeksvraag die hij op dat moment heeft. Waar nodig kan hij inzoomen op de specifieke situatie binnen de onderwijsinstelling, of juist uitzoomen naar regionaal of nationaal niveau. Ideeën voor nieuw onderzoek kan hij dan eenvoudig toetsen om de kwaliteit van zijn onderzoeksvoorstellen en die van zijn vakgroep te verbeteren. Hij vertrouwt erop dat zijn universiteit de privacy van studenten waarborgt en bij het gebruik van studiedata hun succes en welzijn vooropstelt. Daar zal hij zich ook persoonlijk voor inspannen.

Lees meer over het data science wiel

De randvoorwaarden

Maar hoe moet hij daar komen? Hij gaat ervan uit dat de universiteit waar hij werkt, na een zorgvuldig traject en mede dankzij zijn eigen inspanningen, erin zal slagen om de juiste randvoorwaarden te realiseren voor zijn wensen. 

Zijn zorg is wel hoe hij kan voorkomen dat het werken met studiedata onvoldoende rekening houdt met de belangen van zowel studenten als onderzoekers. Ook hoopt hij dat het gebruik van studiedata niet blijft steken bij een tijdelijke pilot en enthousiaste onderzoeksondersteuners, maar in de volle breedte binnen zijn vakgebied zal worden gebruikt. Hij ziet dat er een aantal zaken cruciaal zijn om daar te komen: een heldere kijk op het belang van studiedata voor verbetering van onderzoek naar onderwijs. Duidelijke ethische uitgangspunten die recht doen aan studenten en docenten, en waarmee hij zeker weet dat hij werkt binnen de kaders van de privacywetgeving. Een cultuur waarin bestuurders en beleidsmedewerkers de uitkomsten van onderzoek naar studiedata willen en kunnen gebruiken voor de verbetering van het onderwijs en het succes van studenten.

Ook verwacht hij goede ondersteuning bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van studiedata. Hij gaat ervan uit dat er heldere afspraken worden gemaakt over wie er toegang heeft tot de studiedata die voor onderzoek worden gebruikt en wat daarin ieders verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast neemt hij aan dat de studiedata zowel voor hemzelf als voor zijn collega’s goed en gebruiksvriendelijk wordt ontsloten; het liefst via een geautomatiseerde leveringen met een goede beschrijving van de brondata, die hij direct kan gebruiken voor zijn onderzoek en publicaties. Als in deze randvoorwaarden een goede balans is, zou het gebruik van studiedata voor hem en zijn collega’s echt ideaal kunnen worden.

Lees meer over het volwassenheidsmodel

Interessant voor jou