Bestuurder

Sandra is voorzitter van het CvB van een grote hogeschool. Het houdt haar al enige tijd bezig: binnen haar instelling wil ze meer gaan doen met studiedata.

Sinds ze zich erin heeft verdiept ziet ze mogelijkheden voor haar instelling om met studiedata de kwaliteit van het onderwijs voor studenten te verhogen, de effectiviteit van het onderwijs door docenten en begeleiding door studieloopbaan adviseurs te verbeteren, en de efficiëntie van de bedrijfsvoering een impuls te geven.

Lees meer over wat studiedata zijn

Rol bestuurder studiedata

Het vraagstuk

Op dit moment heeft ze het idee dat er te weinig wordt gedaan met studiedata.

Bij veel beleidsonderwerpen en besluiten die daarover genomen moeten worden valt ze terug op haar intuïtie en ervaring. Er is wel informatie beschikbaar, maar vaak in verschillende vormen en medewerkers komen ook nog vaak met eigen spreadsheets terwijl er op centraal niveau veel data beschikbaar is en rapportages zijn ontwikkeld. Het is dan moeilijk de informatie te duiden; de meningen of anekdotes die ze dan van haar medewerkers hoort zijn natuurlijk waardevol, maar kan ze daar wel zulke belangrijke besluiten op baseren?  Een ingewikkeld vraagstuk. Te vaak tast ze in het duister, wat lastig is bij haar besprekingen met  directeuren, maar ook met haar contacten in Den Haag. Dit zou toch anders moeten kunnen?

Lees meer over de soorten data analytics die er zijn

De droom

Het is haar ideaal om voor belangrijke vraagstukken een eenvoudig en helder overzicht te hebben waarin ze kan zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd, waar de instelling nu staat, en wat de verwachtingen zijn voor de komende tijd om  op basis van betrouwbare informatie besluiten te kunnen nemen.

Het is haar ideaal dat ze op de grote thema’s – zoals instroom, het succes en welzijn van studenten en medewerkers, en de kwaliteit van het onderwijs – eenduidig interpreteerbare informatie heeft die ze makkelijk kan raadplegen als het nodig is. Actueel, accuraat en toegesneden op het vraagstuk waar ze op dat moment voor staat. Waar nodig kan ze inzoomen op een of opleiding, of juist uitzoomen naar andere onderwijsinstellingen of het landelijke beeld. Ideeën of vooroordelen kan ze eenvoudig toetsen om het kaf van het koren te scheiden. Ze verwacht dat directeuren, beleidsmedewerkers en zelfs docenten op basis van dezelfde informatie, toegesneden op hun faculteit, opleiding e.d. ook hun beleid en beslissingen kunnen baseren op dezelfde informatie. Ze zal er daarbij op toezien dat haar hogeschool de privacy van studenten waarborgt en bij het gebruik van studiedata hun succes en welzijn vooropstelt.

Lees meer over het data science wiel

De randvoorwaarden

Maar hoe moet ze daar komen? Ze gaat ervan uit dat haar instelling, na een zorgvuldig traject, erin zal slagen om de juiste randvoorwaarden te organiseren.

Haar zorg is wel hoe ze voorkomt dat het werken met studiedata niet blijft bij een paar pilots of bij een enthousiaste faculteit, maar in de volle breedte zal worden gebruikt binnen haar instelling en in de contacten met onderwijspartners.  Ze ziet dat er een aantal zaken cruciaal zijn om daar te komen: een heldere strategie met, een cultuur waarin medewerkers studiedata willen en kunnen gebruiken ten gunste van studenten, een goed lopende organisatie voor het verzamelen, analyseren en benutten van studiedata, heldere afspraken over rollen en verantwoordelijkheden,  een efficiënte ondersteuning in IT-voorzieningen, daarbij  uitgaande van duidelijke ethische uitgangspunten en uiteraard binnen de wettelijke kaders van de AVG. Als daar een goede balans in is, zou het gebruik van studiedata echt ideaal kunnen worden.

Lees meer over het volwassenheidsmodel

Ervaringen uit de praktijk

Interview met bestuurder Wijnand van den Brink

Lees verder

Interessant voor jou

Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk 'Referentiekader verantwoord gebruik studiedata' vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Lees verder Lees verder

Visie op een datagedreven organisatie

In het stuk Een datagedreven organisatie, van data naar informatie naar inzicht naar impact beschrijft Danny Greefhorst zes principes van een datagedreven organisatie.

Lees verder Lees verder