Privacy statement

Doe-meer-met-studiedata.nl hecht belang aan de privacy van de bezoekers en bijdragers van de website. Als we je persoonsgegevens vragen, gaan we daar zorgvuldig mee om. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierover lees je alles in deze privacyverklaring.

Hoe gaan we om met je gegevens?

Als doe-meer-met-studiedata.nl persoonsgegevens van je vraagt en verwerkt, dan staat je privacy voorop. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring.
 • We alleen de persoonsgegevens vragen die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • We je persoonsgegevens goed beveiligen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken.
 • Je je persoonsgegevens altijd kunt inzien, corrigeren of verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen:

 • Ons systeem is alleen via een beveiligde verbinding toegankelijk.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van dataoverdracht te waarborgen.
 • We treffen organisatorische en fysieke toegangsmaatregelen.

Verwerking contactgegevens

Als je contact met ons opneemt kunnen we de volgende gegevens van je verwerken:

 • naam
 • e-mailadres
 • organisatie
 • functie
 • eventuele overige persoonsgegevens die je ons toestuurt

Waarom vragen we deze gegevens?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het beantwoorden en afhandelen van je vraag (rechtsgrond verwerking: toestemming). Door contact met ons op te nemen geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij je gegevens zolang als op basis van de inhoud nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en voor eventuele vervolgvragen.

Aan wie verstrekken we je gegevens?

De website is ondergebracht bij SURF bv. Personeel van SURF en diens housing- en beheerpartners hebben toegang tot relevante systemen. We verstrekken de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dit noodzakelijk is om de betreffende dienst aan jou te kunnen leveren.

Verder verstrekken we je gegevens alléén aan andere partijen na jouw toestemming, tenzij het wettelijk verplicht of toegestaan is je gegevens te verstrekken. Zo kan bijvoorbeeld de politie in het kader van een fraudeonderzoek gegevens bij ons opvragen. Wij zijn dan wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens, dus jij kunt bepalen wat ermee gebeurt. Je kunt daarvoor contact opnemen met ons opnemen, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. Wat kun je precies met de aan ons verstrekte gegevens?

 • Je kunt ons verzoeken om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Je kunt ons verzoeken om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
 • Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken.
 • Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de gegevens die we van jou verwerken en je hebt het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens naar een andere dienstverlener.
 • Je kunt de toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief. Let op: de verwerking van je persoonsgegevens vóór het intrekken van je toestemming, blijft rechtmatig.

Vind je dat we niet goed omgaan met je persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen. Als we er niet samen uitkomen, kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van bezwaar

Naast de hierboven genoemde rechten, kun je ook bezwaar maken tegen verwerkingen die plaatsvinden op grond van het gerechtvaardigd belang van doe-meer-met-studiedata.nl of een derde partij. Dit kan wegens redenen die verband houden met jouw specifieke situatie. Bezwaar maken kan via de contactgegevens die je onderaan deze privacyverklaring vindt.

Let op: hiervoor gelden uitzonderingen. Wees je ervan bewust dat wij geen controle meer kunnen uitoefenen op materialen (bijvoorbeeld video) nadat die online zijn gepubliceerd op andere kanalen dan deze website. Ook in deze gevallen kunnen we het beeldmateriaal na publicatie niet verwijderen. Uiteraard kiezen we het beeldmateriaal dat hiervoor wordt gebruikt, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken op onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Contactgegevens SURF bv.

Standplaats:
Moreelsepark 48
3511 EP  Utrecht

E-mailadres: studiedata@surf.nl

Doorzoek de website

Praktijk verhaal

Interview met Sam de Fockert van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

Lees verder
Artikel

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie: Digitalisering in het hoger onderwijs

In november 2019 vond er een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie OCW plaats over Digitalisering in het hoger onderwijs. Lees verder
Pagina

Disclaimer

Pagina niet gevonden. Lees verder
Pagina

Cookies

Pagina niet gevonden. Lees verder
Pagina

Privacy statement

Pagina niet gevonden. Lees verder
Artikel

Podcast ‘De Onderwijsvernieuwers’: in gesprek over studiedata

In de podcast 'De Onderwijsvernieuwers' gaan Bram Enning en Bart Karstens met elkaar in gesprek over studiedata in het hoger onderwijs. Lees verder
Pagina

Data journeys

Wat kan het benutten van studiedata jou opleveren? Lees verder
Pagina

Data journeys – Deel jouw voorbeeld

Lees verder
Artikel

Whitepaper realtime studiedata

Onderwijsinstellingen werken met verschillende systemen die studiedata opleveren. Maar om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van het onderwijs, de studievoorgang te bewaken en studiesucces te vergroten is er goed inzicht nodig in deze data. Het ontwikkelen van een realtime monitor kan hier een bijdrage aan leveren. Lees verder
Pagina

Overzicht Data Journeys

Lees verder