Beleidsmedewerker data journey

Deel jouw voorbeeld
Terug naar Data Journey overzicht

Filters

Zoeken

Instelling

Product

Technologie/applicatie

Bron

Filters

Instelling

Type rapportage

Technologie/applicatie

Bron

Informatie en data verzamelen

Rapportage

Afzetrapportage

Bevat informatie over het aantal afgezette ECTS, via cursusinschrijvingen die onder de wet WHW vallen, per maand t.b.v. directeuren, decanen en business controllers.

Afzetrapportage

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie Qlik NPrintingQliksense
Gebruikte bronnen Student administratie systeem

De afzetrapportage van de Open Universiteit is een opgemaakt rapport (met vast format) dat iedere week aan hoger management (directeuren en decanen) en aan de business controllers wordt gestuurd (zie voorbeeld, afbeelding rechts). Het rapport bevat de aantallen ECTS per maand die zijn afgezet via cursusinschrijvingen in het WHW segment. De realisatie in ECTS (Bachelor, Schakel, Master) wordt in de rapportage afgezet tegen de begrote afzet en tegen – indien aanwezig – een bijgestelde prognose. De afzet rapportage is ook online raadpleegbaar (zie voorbeeld, afbeelding links).

Rapportage

Auditingrapportage

Biedt de mogelijkheid om een controle op compliance aan de bekostigingsregels per cursusdeelname uitvoeren, inconsistenties op te sporen in de administratie van een cursusdeelname door het vinden van ontbrekende gebeurtenissen of een verkeerde volgorde van gebeurtenissen.

Auditingrapportage

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie QliksenseQlikviewQlik NPrinting
Gebruikte bronnen Student administratie systeem

Middels deze rapportage kan een controle op compliance aan de bekostigingsregels per cursusdeelname uitgevoerd worden. De aantallen die in de grafiek worden weergegeven zijn aantallen non-compliance punten. Het is ook mogelijk om de non-compliance punten per bekostigingsregel te tonen door een regel te selecteren.

Een cursusdeelname bestaat uit een reeks gebeurtenissen die worden vastgelegd. Binnen deze administratie kan het ontbreken van een of meerdere gebeurtenissen of een verkeerde volgorde van gebeurtenissen duiden op inconsistenties in de registratie of werkproces. Middels deze rapportage kan de consistentie gecontroleerd worden. De aantallen die worden getoond zijn de waargenomen inconsistenties. Het is mogelijk om deze per bedrijfsregel te tonen door een selectie te maken.

Rapportage

Cursusdeelnamerapportage

Bevat informatie over cursusdeelnames.

Cursusdeelnamerapportage

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie QlikviewQlik NPrintingQliksense
Gebruikte bronnen VragenlijstStudent resultaat systeemStudent administratie systeem

De cursusdeelname rapportage van de Open Universiteit is een opgemaakt rapport (met vast format) dat na ieder kwartiel aan de cursus eigenaren wordt verstrekt. Het rapport bevat veel detail informatie over de cursusdeelname zoals over toetsen, doorlooptijd tussen inschrijving en eerste toets-deelname of toets-rendement. In het rapport bevind zich ook de kwaliteitsbeoordelingen door de studenten. De cursusdeelnamerapportage is ook online te raadplegen.

Dashboard

Financieel dashboard

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om voor zijn/haar kostenplaats financiële dwarsdoorsnedes te maken.

Financieel dashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie Qlik NPrintingQliksenseQlikview
Gebruikte bronnen Exact

Het financieel dashboard van de Open Universiteit is een online Qlikview voorziening waar de gebruiker voor zijn/haar kostenplaats financiële dwarsdoorsnedes kan maken. Daarnaast wordt op een aantal financiële KPI’s gerapporteerd. De rapportage werkt met inlees bestanden waarmee prognoses worden ingelezen waarmee de realisatie kan worden geconfronteerd.

Dashboard

HR-dashboard

Biedt de gebruiker de mogelijkheid om voor zijn/haar kostenplaats personele dwarsdoorsnedes te maken.

HR-dashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie Qlik NPrintingQliksenseQlikview
Gebruikte bronnen ADP Online

Het HR dashboard van de Open Universiteit is een online Qlikview voorziening waar de gebruiker voor zijn/haar kostenplaats personele dwarsdoorsnedes kan maken. Daarnaast wordt op een aantal personele KPI’s gerapporteerd.

Rapportage

Lijstenmodule

Bevat ongeveer 200 vooraf gedefinieerde lijsten.

Lijstenmodule

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie QliksenseQlikviewQlik NPrinting
Gebruikte bronnen Student administratie systeemVragenlijstStudent resultaat systeem

De lijstenmodule is gebaseerd op regelmatig terugkerende vragen vanuit de organisatie. Deze module bevat ongeveer 200 rapporten die antwoord geven op deze vragen.

Dashboard

Onderwijsdashboard

Bevat 37 aan onderwijs gerelateerde transacties die interactief geraadpleegd kunnen worden.

Onderwijsdashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie QlikviewQliksense
Gebruikte bronnen Student resultaat systeemStudent administratie systeemExactVragenlijst

Het onderwijsdashboard van de Open Universiteit is een voorziening waar de gebruiker 37 aan onderwijs gerelateerde transacties (stand 1 jan 2021) kan raadplegen. Het raadplegen kan interactief plaatsvinden door een Metrokaart. De gebruiker kan bij alle metrostations transactie resultaten (vanaf 1 sept 2014) zien en filteren zonder dat persoonsgegevens worden getoond.

Rapportage

Opleidingsdeelnamerapportage

Bevat relevante informatie over cursusdeelnames die geplaatst zijn op het studie-pad van studenten.

Opleidingsdeelnamerapportage

Type rapportage Rapportage
Gebruikte technologie/applicatie Qlik NPrintingQliksense
Gebruikte bronnen Student resultaat systeemStudent administratie systeemVragenlijst

De opleidingsdeelname rapportage van de Open Universiteit is een opgemaakt rapport (met vast format) dat periodiek aan de programma directeuren wordt verstrekt. Het rapport bevat veel informatie over de (cursus)deelnames die op de studiepaden van studenten zijn geplaatst. Door het plaatsen van de cursusdeelname op het studie-pad weet de OU dat de cursus gevolgd is i.h.k.v. een opleiding. In het rapport bevinden zich naast ‘harde’ onderwijs cijfers (toelatingen, cursusrendement of aantal diploma’s) ook de kwaliteitsbeoordelingen van de studenten. De opleidingsdeelname rapportage is ook online te raadplegen.

App

Studenten-app

Geeft inzage in het aantal studenten die onderwijs(ondersteuning) hebben ontvangen in een periode.

Studenten-app

Type rapportage App
Gebruikte technologie/applicatie Qliksense
Gebruikte bronnen Student administratie systeem

De studenten app van de Open Universiteit bevat veel detail informatie over het aantal studenten dat in een bepaalde periode actief gestudeerd heeft. Hierbij kunnen de aantallen uitgesplitst worden naar wetenschapsgebied en naar het niveau van de opleiding (bachelor, master). Bovendien wordt inzicht verkregen in het aantal studenten dat ingestroomd, doorgestroomd of actief c.q. inactief is.

Dashboard

Studievoortgang dashboard

In dit dashboard wordt per onderwijsperiode inzicht gegeven in de studievoortgang in vergelijk met voorgaande jaren.

Studievoortgang dashboard

Type rapportage Dashboard
Gebruikte technologie/applicatie TableauR
Gebruikte bronnen SIS

In dit dashboard wordt per onderwijsperiode inzicht gegeven in de studievoortgang in vergelijk met voorgaande jaren.

Het dashboard biedt de mogelijk in te zoomen op faculteit, opleiding en studiejaar. Zo kunnen veranderingen in studieprestaties zeer snel worden gesignaleerd.

Daarbij is er ook mogelijkheid de studievoortgang uit te splitsen in specifieke groepen binnen de eerder gemaakte selectie. Dit kan op basis van meer dan 20 karakteristieken.

Zo kan een opleiding zeer snel en zeer specifiek eventuele pijnpunten identificeren en hierop actie ondernemen.