Artikelen

Referentiekader verantwoord gebruik studiedata

In 2020 is vanuit de zone Studiedata van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een eerste landelijk ‘Referentiekader verantwoord gebruik studiedata’ vanuit het oogpunt van privacy en ethiek. 

Verantwoord gebruik studiedata

In december 2020 is gestart met het uitvoerende proces om te komen tot een gedegen en gedragen referentiekader met oog voor de belangen, de ambities, evenals de zorgen en het welzijn van alle betrokken partijen, dat bijdraagt aan de versnelling van het verantwoord gebruik van studiedata ten gunste van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het hoger onderwijs. Het referentiekader legt hiermee de kaders neer voor het verantwoord gebruik van studiedata, waarbinnen instellingen eigen keuzes kunnen maken en nadere invulling kunnen geven.

Borging

Het is de bedoeling dat dit referentiekader zoveel mogelijk aansluit bij de heersende wensen, ideeën en ook de zorgen van alle betrokken partijen om voort te bouwen op bestaande kennis en ervaring. Om dit te borgen is een expertgroep opgezet, bestaande uit inhoudelijk specialisten die specifiek meedenken over de inhoud en vorm van het referentiekader en die actief worden betrokken bij het schrijfproces. Naast de expertgroep is een brede klankbordgroep samengesteld, met vertegenwoordigers van gebruikers en betrokkenen. Deze klankbordgroep wordt geïnformeerd over de inhoud van het stuk en wordt gevraagd om mee te denken over de hoofdlijnen van het referentiekader, bijvoorbeeld over de ethische vraagstukken en uitgangspunten die daarbij relevant zijn.

Referentiekader verantwoord gebruik studiedata met aandacht voor privacy en ethiek

Het project resulteert in twee producten:

  1. Het Referentiekader (0.8 versie): Het referentiekader geeft de kaders weer, waarbinnen instellingen eigen keuzes moeten maken en eigen invulling moeten geven, voor het verantwoord gebruik van studiedata. Waar mogelijk zal dit met voorbeelden en best practices worden aangevuld.
  2. Een oplegnotitie die de ethische overwegingen, uitgangspunten en principes voor het opstellen en gebruiken van het referentiekader bevat en het belang van het referentiekader benadrukt.

De totale doorlooptijd om te komen tot het referentiekader 0.8 is 6 maanden, van december 2020 tot en met mei 2021. De 0.8 versie zal in de praktijk worden getoetst in de periode vanaf juni 2021. De lessen en ervaringen uit de praktijk kunnen aanleiding geven om aanpassingen door te voeren voordat het referentiekader 1.0 wordt vastgesteld en breed gepubliceerd, naar verwachting eind 2021.